Music, Acting, Dancing Lab

Music Lab, Acting Lab & Dance Lab


Škola muzičkog teatra obuhvata tri discipline: glumu, pjevanje i ples, a nastava se odvija u tri nivoa: početni, napredni i majstorski kroz tri umjetničke laboratorije: Music lab, Acting lab i Dance lab. Program prima do 30 aplikanata (15 muškaraca i 15 djevojaka) selektiranih na osnovu audicija. Nastavni proces rada će se odvijati svakodnevno u prostorijama MTM Instituta, povremeno i u drugim srodnim institucijama. Da bi obogatili sopstveno kritičko razumijevanje izvođačkog konteksta, po završetku programa polaznicima će biti organizirane “otvorene kritičke sesije” sa nastavnim kadrom, kao i individualne sesije, te javna prezentacija za publiku, čemu prethode intenzivne probe. Pravo na upis imaju svi pojedinci koji žele da se školuju za oblast muzičkog teatra, kao i profesionalci iz branše koji se žele specijalizirati u oblasti muzičkog teatra. Aplikanti odabrani na osnovu online aplikacija bit će pozvani na audiciju na kojoj je potrebno demonstrirati predispozicije i talenat iz tri discipline: gluma, pjevanje i ples, radi podjele u adekvatne grupe.

Nastava se sastoji  od teorijskog i praktičnog dijela.

Music Lab

Predmeti i školske aktivnosti obuhvataju:

·         Pjevanje (pop, rock, muzički teatar, opera, folk, world music)

·         Horsko pjevanje

·         Historija muzičkog teatra

·         Razvijanje muzikalnosti

·         Izrada pjevačkog repertoara (coaching)

·         Integracija glume i pjevanja

·         Rad u muzičkom studiju

·         Seminari i workshops sa domaćim I stranim profesorima

·         Projekti

·         Ljetna škola pjevanja

·         Pripreme za audicije i upis u muzičke škole I Akademiju

·         Estill voice model seminar

Acting Lab

Nastava se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Acting Lab predmeti i školske aktivnosti obuhvataju:

Gluma

Glumačka improvizacija

Integracija glume i pjevanja

Glas (Estille voice model)

Dikcija

Ponašanje i govor pred TV kamerom

Govor  tijela

Seminari i workshops sa domaćim i stranim profesorima

Projekti

Ljetna škola glume

Priprema za audicije i upis u glumačke škole i Akademiju

Dance Lab

Dance Lab predmeti i školske aktivnosti obuhvataju:

Ballet, Street dance, Jazz, Tap, latino

Scenski pokret

Seminari i workshops sa domaćim i stranim profesorima

Projekti

Ljetna škola plesa

Priprema za audicije u plesne škole i Akademije